Huisregels inzake verplichte bardienst

Document, behorende bij artikel 21. Lid 1,d van het Huishoudelijk Reglement, mei 2019

Beleid bar:

 • Bardiensten worden gedaan door leden van ttv Alexandria ’66, 4 x per jaar op verplichte basis.

 • Leden die dit niet willen of kunnen, mogen het jaarlijks afkopen of om vrijstelling vragen via het daartoe bestemde bardienstformulier. Het bestuur beoordeelt of vrijstelling verleend kan worden.

Doel:

 • Het openstellen van onze accommodatie MatchPoint is alleen mogelijk als er een barmedewerker is om te openen, bardienst te draaien en af te sluiten.

 • De accommodatie is in principe 7 dagen per week beschikbaar en door hiervan gebruik te maken kunnen we onze leden veel speelmogelijkheden bieden.

 • Het doel is tevens om meer betrokkenheid te creëren bij de leden om voor en met elkaar bardiensten te doen. Als veel leden weten wat er van een bardienst wordt verlangd, kunnen zij het ook sneller van elkaar overnemen of helpen bij drukte.

Structureel is MatchPoint open op:

 • Alle competitieavonden en de op de website genoemde training/vrijspeelavonden. Verder tijdens competitie op zaterdagmiddag en bij voldoende belangstelling, op zondagmiddag.

 • Dinsdag- en donderdagmiddag en zaterdagochtend voor de veteranen.

 • Overdag tijdens de op de website genoemde tijden voor de plusgroep en algemene groep senioren.

Vrijstelling van verplichte bardiensten is er voor:

 • Leden met een beperking (plusgroep)

 • Slapende leden

 • Leden die een bestuurs- of commissiefunctie hebben, waarvan aantoonbaar is dat zij reeds meerdere uren per week werkzaamheden voor de vereniging doen.

Afkopen:

 • Leden die geen vrijstelling krijgen en desondanks geen bardiensten willen draaien, kunnen deze afkopen tegen € 50,00 per jaar. Dit geld komt ten goede aan leden of niet-leden, die in de barpoule zitten en extrabardiensten willen draaien.

Barpoule:

 • Leden (of niet-leden), die bereid zijn extra bardiensten te vervullen vormen de barpoule door zich hiervoor aan te melden. Zij kunnen bij inzet hiervoor € 15,00 per bardienst krijgen uit de inkomsten van de leden die hun diensten afkopen.

Door wie en wanneer worden er bardiensten verlangd:

 • Alle leden vanaf 18 jaar of ouders van jeugdleden. Zij dienen tevens het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA-certificaat) te behalen. Instructies voor het behalen van dit certificaat zijn eenvoudig te vinden via deze site. Controle en beheer geschiedt door de Barcommissie.
 • Ouders van jeugdleden draaien bardiensten bij de jeugdcompetitie en toernooien.

 • Leden vanaf 18 jaar die 's avonds spelen en trainen, doen hun bardiensten ook 's avonds of op zaterdag tijdens de competitie, waarbij een zaterdagmiddag/avonddienst voor twee telt bij het bepalen van de 4 verplichte diensten.

 • Veteranen draaien bardiensten op dinsdagmiddag/donderdagmiddag en op zaterdagochtend en met de veteranentoernooien.

 • Indien open op zondagmiddag, i.o.m. het bestuur.

Niet opkomen bij geplande bardienst of niet voldoen aan de 4 verplichte diensten per kalenderjaar:

 • Indien een ingeplande bardienst niet vervuld wordt en het betreffende lid hiervoor niet tenminste 24 uur voorafgaand een geldige reden bij de barcommissie heeft gemeld, zal aan hem/haar hiervoor een sanctie van € 25,00 per keer berekend worden.

 • Indien in enig kalenderjaar, zonder geldige reden, niet aan de verplichte vier verplichte bardiensten wordt voldaan, wordt voor elke niet ingeplande bardienst alsnog het afkoopbedrag van € 12,50 berekend.

 • Het aantal verzuimde en te weinig ingeplande bardiensten zal na afloop van het kalenderjaar bepaald en doorbelast worden via de contributiefactuur.

Barcommissie:

 • De barcommissie waakt over naleving van deze huisregels en draagt zorg voor een juiste invulling van de bardiensten

Mei 2019

Onze statuten en reglementen Overzicht