Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

Dit is een privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Alexandria ‘66, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40346035 (hierna: “Ttv Alexandria ‘66”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Ttv Alexandria ‘66 verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. We hebben toestemming om het AVG-OK logo te voeren, meer info hierover op AVG OK (stichting-avg.nl)

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Ttv Alexandria ‘66 verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u: 

 • lid wordt van ttv Alexandria ‘66;
 • een werknemer of vrijwilliger van ttv Alexandria ‘66 bent;
 • zich inschrijft voor toernooien, competitie of opleiding;
 • onze website www.ttv-A66.nl bezoekt;
 • nieuwsbrieven van ttv Alexandria ’66 wenst te ontvangen;
 • contributies dient te voldoen;
 • contact met ons opneemt;
 • een verklaring omtrent gedrag (VOG) afgeeft;
 • een door ttv Alexandria ’66 verstrekte gedragscode ondertekent;
 • een certificaat Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) of Verklaring Sociale Hygiëne (SvH) afgeeft; 

1.2 Ttv Alexandria ‘66 verzamelt de volgende (persoons)gegevens: 

 • naam, voornaam en roepnaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • e-mailadres, bij jeugd (ook) van ouder of voogd;
 • bondsnummer NTTB;
 • rating- en licentiegegevens via de NTTB;
 • medisch relevante gegevens, mits u/je daarvoor toestemming geeft;
 • IVA-certificaten en SvH-verklaringen;
 • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) en gedragscode ttv Alexandria ’66;
 • Foto’s en/of video’s gemaakt tijdens tafeltennis gerelateerde evenementen 

1.3 Ttv Alexandria ‘66 kan deze gegevens gebruiken om: 

 • het lidmaatschap van ttv Alexandria ’66 en de NTTB te effectueren;
 • competitiegerechtigheid en/of verzekering(en) via de NTTB te effectueren;
 • nieuwsbrieven en/of mededelingen toe te zenden met gebruik van beeldmateriaal;
 • nieuwsberichten met beeldmateriaal te plaatsen op onze website en social media;
 • contact met u/je op te nemen of te onderhouden;
 • bardiensten in te plannen;
 • rekening te houden met medische beperkingen;
 • toestemming te geven voor training en/of coaching 

 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

2.1 Neem contact op met de secretaris van ttv Alexandria ‘66 via secretaris@ttv-a66.nl voor: 

 • meer informatie over de wijze waarop ttv Alexandria ‘66 persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die ttv Alexandria ‘66 met betrekking tot u/jou verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw/je gegevens door ttv Alexandria ’66; 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1 Ttv Alexandria ‘66 zal uw/je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 

3.2 Ttv Alexandria ‘66 zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw/je gegevens te beveiligen. 

3.3 Ttv Alexandria ’66 sluit verwerkersovereenkomsten met partijen, die mogelijk toegang hebben tot uw/je gegevens, zoals de ontwikkelaar van onze website en de NTTB. 

4. DERDEN 

4.1 Ttv Alexandria ‘66 zal uw/je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u/je daarvoor uw/je uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of ttv Alexandria ‘66 moet daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of de noodzaak om de vereniging te laten voortbestaan. 

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen 

 

Onze statuten en reglementen Overzicht