Statuten

Onze statuten zoals vastgelegd in de algemene ledenvergaderingen van 8 september 2021 en 14 maart 2022:

 
 

Statuten van de te Rotterdam gevestigde vereniging Tafeltennisvereniqinq Alexandria ’66, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op vier juli tweeduizend tweeentwintig, verleden voor mr. D.A. Satimin, notaris te Albrandswaard.

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: "Tafeltennisvereniging Alexandria ’66" en wordt in deze statuten en andere reglementen bij afkorting aangeduid met "ttv Alexandria '66".

2. De ttv Alexandria ’66 is gevestigd te Rotterdam.

3. Door haar lidmaatschap van de sportvereniging Alexandria ’66 is de vereniging gerechtigd het logo en de naam "Alexandria ’66" in haar naam te voeren. Bij beëindiging van het lidmaatschap van deze omnivereniging verliest zij dit recht.

Duur 

Artikel 2

De ttv Alexandria ’66 is opgericht op dertien oktober negentienhonderd negen en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd

Doel en middelen

Artikel 3

1. De ttv Alexandria '66 stelt zich ten doel het bevorderen van en doen beoefenen van de tafeltennissport in al zijn verschijningvormen.

2. De ttv Alexandria ’66 tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven, regelen en organiseren van toernooien en wedstrijden voor haar leden of het bevorderen dat zulks gebeurt en in het algemeen door alles te doen wat aan het - in het eerste lid genoemde - doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

3. De ttv Alexandria’66 is voor het verwezenlijken van haar doelstelling aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennisbond.

Vereniqinqs|aar

Artikel 4

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is het kalenderjaar.

Orqanen en inrichtinq van de ttv Alexandria '66

Artikel 5

Organen binnen de ttv Alexandria '66 zijn de algemene ledenvergadering, het bestuur, de voorzitter, van zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering, in zijn kwaliteit van voorzitter van de ttv Alexandria '66.

Leden

Artikel 6

De ttv Alexandria '66 kent:

1. a. gewone leden, dit zijn natuurlijke personen die op hun verzoek door het bestuur van de ttv Alexandria ’66 tot het lidmaatschap zijn toegelaten;        b. ereleden en leden van verdienste, die conform fret bepaalde in artikel 7 lid 2 en lid 3 als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard

 2.Waar in deze statuten gesproken wordt van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de leden als bedoeld in het              voorgaande lid, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Begin van het lidmaatschap

Artikel 7

1. Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen door het besluit tot toelating genomen door of namens het bestuur. Indien het bestuur tot niet-toelating besluit kan de betrokkene binnen dertig dagen na kennisgeving van dit besluit in beroep gaan bij de eerstvolgend plaatsvindende algemene ledenvergadering.

2. Ereleden zijn natuurlijke personen die, vanwege hun bijzondere verdiensten voor de ttv Alexandria '66 op voordracht van    het bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard

3. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die, vanwege een bijzondere verdienste of prestatie op het    gebied waarbinnen de ttv Alexandria ’66 zich beweegt, door het bestuur als zodanig zijn benoemd en die benoeming    hebben aanvaard.


Einde van het lidmaatschap 

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door:

1. a. overlijden van het lid;

    b. opzegging door het lid;

    c. opzegging namens de ttv Alexandria ’66 door het bestuur;

    d. ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden op twee momenten:

   a. per dertig juni;

   b. per éénendertig december,

3. Opzegging namens de ttv Alexandria ’66 door het bestuur kan uitsluitend plaatsvinden wegens de navolgende redenen:

   a. wanneer het lid, ondanks sommatie, in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen jegens de ttv Alexandria '66 na te komen;

   b. wanneer van de ttv Alexandria '66 redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging kan geschieden op ieder tijdstip, zij het dat een opzegtermijn in acht moet worden genomen van vier weken.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen en/of besluiten van de ttv Alexandria ’66 handelt, of de ttv Alexandria ’66 op onredelijke wijze benadeelt.

5. Ontzetting kan worden uitgesproken door het bestuur. De betrokkene heeft het recht om binnen dertig dagen na kennisgeving van dit besluit in beroep te gaan bij de eerstvolgend plaatsvindende algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Stemrecht 

Artikel 9

1. In algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen brengt ieder lid respectievelijk ieder bestuurslid één stem uit.

2. Stemmen bij volmacht is toegestaan, met dien verstande dat tijdens algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen elk lid respectievelijk bestuurslid naast zijn eigen stem slechts één mandaat mag vervullen. De volmacht dient schriftelijk verleend te worden. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

3. Bij het staken van de stemmen in bestuursvergaderingen beslist de voorzitter

4. De leden die stemgerechtigd zijn kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

5. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

6. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Rechten en plichten van de leden

Artikel 10

1. Alle leden zijn verplicht het gestelde in de statuten en reglementen van de ttv Alexandria ’66, alsmede de besluiten van de algemene ledenvergadering, het bestuur en overige organen van de ttv Alexandria ’66 stipt na te leven.

2. Uitsluitend door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering kunnen door de ttv Alexandria ’66 ten laste van alle leden collectieve verplichtingen aangegaan worden.

Geldiqheid van stemmen

Artikel 11

1. Bij schriftelijke stemming ter vergadering wordt door de voorzitter uit de aanwezigen een stembureau, bestaande uit ten minste drie leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a en b, benoemd.

2. Bij schriftelijke stemming zijn van onwaarde:

  a. blanco stembriefjes;

  b. onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes;

  c. stembriefjes met ondertekening en/of andere aanvulling.

3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij laatstgenoemde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming fret geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

4. lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

5. Stemmingen niet rakende verkiezingen van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een/tiende van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een/tiende van de stemgerechtigden hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

Verkiesbaarheid en benoembaarheid

Artikel 12

Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, zijn de in artikel 6, lid 1 sub a en b genoemde leden verkiesbaar en benoembaar voor alle functies binnen de ttv Alexandria ’66.

Geldmiddelen

Artikel 13

1. lDe geldmiddelen van de ttv Alexandria ’66 bestaan uit:

  a. contributies;

  b. ontvangsten uit wedstrijden en toernooien;

  c. subsidies en uitkeringen door derden;

  d. alle overige inkomsten.

2. Baten onder voorwaarde of last worden door het bestuur slechts aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering

3. De contributies worden geheven ten behoeve van de verenigingskas. De grootte van de bedragen wordt jaarlijks - op voordracht van fret bestuur - door de algemene ledenvergadering bepaald.

4. Met uitzondering van de ereleden zijn de leden van de ttv Alexandria ’66 gehouden contributie te betalen. 

Bestuur

Artikel 14

1. De algemene leiding van de ttv Alexandria '66 is opgedragen aan het bestuur, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen meerderjarige leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a en b en dat wordt benoemd door de algemene ledenvergadering uit kandidaten die kunnen worden gesteld door het bestuur en/of de leden.

2. De kandidaatstelling dient in de tekst van de agenda voor de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, te zijn opgenomen. Tot uiterlijk zeven dagen voor de datum van die vergadering kunnen voor elke vacature of beschikbare zetel afzonderlijk bij het secretariaat schriftelijk andere kandidaten worden gesteld door ten minste tien leden. Bij elke kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat zijn gevoegd, waaruit blijkt dat hij bereid is zijn benoeming voor de volle periode te aanvaarden.

3. Tot de functies die het bestuur kent, behoren in ieder geval die van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Een lid kan meerdere functies bekleden.

4. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden in onderling overleg verdeeld.

5. Ieder bestuurslid is tegenover de ttv Alexandria ’66 gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn functie.

6. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat jaarlijks volgens een door het bestuur vast te stellen rooster minstens een/vierde van het aantal leden aftredend is. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

7. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

8. Indien het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt behoudt het bestuur zijn bevoegdheid, het dient echter binnen zes weken een buitengewone algemene ledenvergadering te beleggen, waarop in de open plaats of plaatsen wordt voorzien. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie vervangende bestuursleden aan.

Bevoegdheden bestuur

Artikel 15

1. Het bestuur is belast met het besturen van de ttv Alexandria ’66.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de ttv Alexandria '66. De ttv Alexandria ’66 kan bovendien nog door haar voorzitter en een tweede bestuurslid gezamenlijk worden vertegenwoordigd. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in diens bevoegdheden

3. Het bestuur is bevoegd sommige van zijn taken te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur zijn benoemd.

4. Tot het aangaan van overeenkomsten tot verhuring, verkrijging, en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ttv Alexandria ’66 zich als borg, als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd na voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Bestuursvergaderinq

Artikel 16

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wensen, doch minstens drie maal per jaar.

2. Het bestuur kan ook buiten de vergaderingen besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en elk bestuurslid aan de besluitvorming kan deelnemen.

3. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het bestuur is slechts tot besluitvorming bevoegd indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.


Rekening en verantwoordinq

Artikel 17

1. Het bestuur beheert het vermogen van de ttv Alexandria ’66 en houdt een zodanige financiële administratie bij dat daaruit de rechten en verplichtingen van de ttv Alexandria ’66 te allen tijde kunnen worden gekend.

2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar doet het bestuur, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

3. De algemene ledenvergadering is bevoegd de termijn van zes maanden te verlengen.

4. De concept-jaarstukken worden voor zij aan de algemene ledenvergadering worden overlegd door de in artikel 21 genoemde kascommissie onderzocht.

5. In de vergadering tot vaststelling van de jaarstukken wordt tevens behandeld de kwijting (decharge) van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid en bestuur.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in dit artikel gedurende ten minste zeven jaren te bewaren

7. Na verloop van de termijn genoemd in lid 2 hiervoor, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Algemene ledenvergadering 

Artikel 18

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de ttv Alexandria '66 alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen

2. De algemene ledenvergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen en wel voor één juli.

3. In deze vergadering doet het bestuur rekening en verantwoording, zoals omschreven in artikel 17.

4. De agenda voor deze algemene ledenvergadering bevat ten minste de volgende punten:

  a. bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige algemene Iedenvergadering;

  b. bespreking en vaststelling van het algemeen jaarverslag;

  c. rekening en verantwoording door het bestuur;

  d. vaststelling contributie;

  e. vaststelling begroting;

  f. verkiezingen, onder andere van de leden voor de ledenraad van de sportvereniging Alexandria ’66;

  g. rondvraag

5. De oproep voor de algemene ledenvergadering geschiedt in opdracht van de voorzitter onder gelijktijdige toezending van de agenda en de bijbehorende vergaderstukken met inachtneming van een termijn van tenminste drie weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

6. Andere algemene ledenvergaderingen, buitengewone ledenvergaderingen genoemd, vinden plaats:

 a. wanneer het bestuur dit nodig acht, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen;

 b. indien tenminste een/tiende van fret aantal leden fret verlangen daartoe schriftelijk te kennen geeft aan het bestuur, met redenen omkleed en onder opgaaf van de punten, die zij behandeld wenst te zien. Deze vergadering moet binnen zes weken na indiening van het verzoek plaatsvinden en wordt bijeengeroepen ten minste drie weken voor de vastgestelde datum;

 c. indien het bestuur in gebreke blijft de vergadering al dan niet tijdig bijeen te roepen of te houden, kunnen de verzoekers zelf tot oproeping  en houden van de vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de vergadering bijeenroept respectievelijk houdt;

 d. in een aldus bijeengeroepen vergadering kunnen geen andere punten worden behandeld dan die, bedoeld in sub b.

Toeqanq, leidinq en besluitvorminq algemene ledenverqaderinq

Artikel 19

1. a. Alle leden, voor zover zij niet zijn geschorst, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.

    b. De voorzitter kan tevens aan anderen toegang verlenen.

2. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, met inachtneming van artikel 9, het stemrecht uit te oefenen. 

3. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ttv Alexandria ’66. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in diens rechten en plichten.

4. Tenzij deze statuten of de wet anders bepalen vindt besluitvorming plaats bij enkelvoudige meerderheid

5. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden door of onder de verantwoording van de secretaris notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de secretaris, in de eerstvolgende algemene ledenvergadering besproken.

6. De voorzitter van de algemene ledenvergadering oordeelt of een besluit is genomen. Wordt echter onmiddellijk, nadat de 'voorzitter heeft beslist dat er een besluit genomen is, dit besluit betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de gewone meerderheid van de aanwezige leden dit wenst. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Openbare en besloten algemene ledenverqaderinqen 

Artikel 20

1. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar.

2. De algemene ledenvergadering kan tot een besloten zitting overgaan op verzoek van de voorzitter, van twee of meer bestuursleden of van een/tiende van het aantal aanwezige leden.

3. De algemene ledenvergadering beslist in besloten zitting over het al dan niet overgaan tot een besloten vergadering.

4. Besloten algemene ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor de leden voor zover deze niet geschorst zijn.

5. Uitsluitend de voorzitter kan - al dan niet op verzoek van een of meerdere leden - besluiten ook derden tot een besloten vergadering toe te laten.

6. Een ieder die een besloten algemene ledenvergadering bijwoont, is verplicht tot geheimhouding van hetgeen aldaar is besproken en besloten, tenzij en voor zover de algemene ledenvergadering - uitsluitend op voorstel van de voorzitter - tot openbaarmaking besluit.

Kascommissie 

Artikel 21

1. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

2. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering

3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de ttv Alexandria ’66 te geven.

4. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch uitsluitend door de verkiezing van een nieuwe commissie.

Strafbaar handelen en tuchtrechtspraak

Artikel 22

1. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten:

  a. dat in strijd is met de statuten en de reglementen van de ttv Alexandria '66;

  b. dat de belangen van de ttv Alexandria '66 schaadt.

2. Het bestuur is bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a en b, - na het betrokken lid gehoord te hebben - de volgende straffen op te leggen:

  a. boete;

  b. berisping;

  c. schorsing;

d. ontzetting.

3. Het betrokken lid wordt schriftelijk over de hem opgelegde straf bericht.- Schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste dertig dagen. Gedurende deze periode kan het lid zijn rechten verbonden aan het lidmaatschap niet uitoefenen. Toegang tot de algemene ledenvergadering en het recht daar het woord te voeren heeft het lid alleen voor het voeren van verweer tegen de hem opgelegde schorsing, indien hij hier tegen beroep heeft aangetekend.

4. Tegen de in lid 2 onder a, b en c genoemde straffen kan het lid binnen dertig dagen na dagtekening van het in het vorige lid bedoelde bericht in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. In geval van ontzetting  is het lid geschorst gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep.

Statutenwi|ziqinq 

Artikel 23

1. De statuten van de ttv Alexandria ’66 kunnen niet worden gewijzigd, dan alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld

2. Een afschrift van het voorstel met daarin de letterlijke tekst van de voorgestelde wijzigingen dient met de agenda aan de leden te worden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering wordt over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

4. De statutenwijziging wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de sportvereniging Alexandria ’66 voorgelegd.

5. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

6. Het bestuur is verplicht de in het vorige lid bedoelde akte binnen drie maanden na het besluit te laten opmaken. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbindinq en vereffeninq van de ttv Alexandria '66

Artikel 24

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de ttv Alexandria '66 is het bepaalde in het eerste en derde lid van artikel 23 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in het derde lid voor "twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen" wordt gelezen "vier/vijfde van de uitgebrachte geldige stemmen".

2. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit is het bestuur belast met de vereffening.

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doel, dat het meest overeenkomt met de doelstellingen van de ttv Alexandria '66.

4. Dit artikel kan niet worden gewijzigd nadat een voorstel tot ontbinding is ingediend.

Slotbepalinqen 

Artikel 25

1. Onverminderd de bevoegdheden van andere organen ter zake beslist het bestuur in alle gevallen, waarin noch door deze statuten noch door de reglementen van de ttv Alexandria '66 wordt voorzien

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.


Overqanqsbepalinq

Artikel 26

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 zal het verenigingsjaar dat is aangevangen op één juli tweeduizend twee eindigen op één en dertig december tweeduizend drie.

Aldus besloten in de algemene ledenvergaderingen van 8 september 2021 en 14 maart 2022 en waarmee de vorige versie van 25 september 2002 is vervallen. Aldus vastgelegd bij mr. D. A. Satimin, notaris te Albrandswaard op 4 juli 2022.

Onze statuten en reglementen Overzicht